Formalizacja inicjatyw społecznych

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

By założyć stowarzyszenie zarejestrowane w KRS trzeba minimum 7 członków.

Dokumenty niezbędne do rejestracji stowarzyszenia:
1. Wniosek o rejestrację na formularzu KRS-W20.
2. Dwa odrębne formularze KRS-WK z danymi osobowymi członków zarządu i komisji rewizyjnej (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres, PESEL).
3. Dwa odrębne formularze KRS-WF z danymi osobowymi członków Komitetu Założycielskiego.
4. Lista członków założycieli ( nazwisko, imię; data i miejsce urodzenia; adres; seria i nr dowodu osobistego; podpis).
5. Protokół z zebrania założycielskiego z załącznikami w formie uchwał:
a. uchwała nr 1 - o powołaniu stowarzyszenia,
b. uchwała nr 2 - o uchwaleniu statutu,
c. uchwała nr 3 - w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego,
d. uchwała nr 4 - w sprawie wyboru Zarządu,
e. uchwała nr 5 - w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
6. Statut stowarzyszenia.
7. Chcąc prowadzić działalność gospodarczą organizacja składa jednocześnie wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców na formularzu KRS-WM.
8. Formularz KRS-WH dotyczy sposobu powstania podmiotu (gdy powstaje on w wyniku połączenia lub podziału).
9. Formularz KRS-WA dotyczy oddziałów, terenowych jednostek organizacyjnych (jeżeli podmiot je posiada).

Formularze potrzebne do rejestracji można pobrać bezpośrednio w KRS lub pozyskać, korzystając ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

SĄD REJONOWY W GLIWICACH
WYDZIAŁ X GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice,
tel. 32 338 77 00,  32 338 77 01