Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału: Katarzyna Niedźwiecka - Długosz

Numery telefonów: 32 244 90 00 wew. 6307, 6303, 6208, 6309, 6310, 32 244 90 18, 32 244 90 19, 32 244 90 26, 32 244 90 27, 32 244 90 28.

Zadania:

1. Referat Ewidencji Ludności

 • prowadzenie rejestru mieszkańców i wykonywanie czynności meldunkowych oraz weryfikacja danych osobowo-adresowych przekazywanych z rejestru PESEL do rejestru mieszkańców,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach zameldowania i wymeldowania,
 • udzielanie informacji z rejestru mieszkańców oraz rejestru dowodów osobistych,
 • prowadzenie stałego rejestru wyborców i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach dopisania do tego rejestru,
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków o wydanie dowodów osobistych i wydaniem tych dokumentów oraz przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, w tym organizowanie pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 • realizowanie zadań związanych z repatriacją i wypłatą świadczeń posiadaczom Karty Polaka,
 • przekazywanie najbliższym członkom rodziny informacji o zgonach za granicą mieszkańców Rudy Śląskiej.

2. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

 • dokonywanie wpisów, zmian we wpisach, wykreśleń, zawieszeń i wznowień w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wydawanie wypisów i zaświadczeń z archiwum ewidencji działalności gospodarczej,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia i cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • naliczanie opłat z tytułu korzystania przez przedsiębiorców z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i prowadzenie spraw finansowych w tym zakresie,
 • prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie i wydawanie poświadczeń w przedmiotowej sprawie,
 • opiniowanie lokalizacji ośrodków gier na terenie Miasta.