Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenie o naborze  wniosków na dofinasowanie zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie Miasta Ruda Śląska  w 2022 r.

Zarządzeniem nr SP.0050.2.110.2022 Prezydent Miasta Ruda Śląska z dnia 08.04.2022 r. przyjęty został regulamin w sprawie realizacji zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2022 r. z posesji będących własnością osób fizycznych.

Źródłem finansowania zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest będą środki własne z budżetu miasta Ruda Śląska.

Dofinansowanie można uzyskać na prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, zbieraniem wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcy z tytułu nie będą ponosić żadnych kosztów.

Zasady usuwania wyrobów zawierających azbest  zostały ujęte w „Regulaminie realizacji zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2022 r.”. Regulamin zadania można pobrać razem z wnioskiem o przystąpieniu do realizacji zadania.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym osoby planujące usunięcie azbestu z ich posesji w 2022 roku proszone są o złożenie stosowanego wniosku w terenie  do 16.05.2022 r. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 na formularzu, który można otrzymać w Urzędzie Miasta Ruda Śląska lub pobrać poniżej wraz z załącznikami i kolorowym zdjęciem obiektu, z którego planowany jest demontaż azbestu lub zdjęciem miejsca składowania azbestu.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron można uzyskać w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, pokój 314 w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek złożony po upływie ww. terminu nie będzie rozpatrywany.

Pobierz wniosek o przystąpienie do realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz regulamin realizacji zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.


Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety m.in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów i zasad stosowany był od ponad 100 lat. Azbest wykorzystywano w około 3000 wyrobów przemysłowych.

Dziś wiemy, że niewłaściwie użytkowany jest szkodliwy dla zdrowia. Azbest jest groźny, gdy jego włókna uwalniają się z wyrobów i są obecne w powietrzu.

Może się tak stać w wyniku powierzchniowej erozji płyt azbestowych, uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, kruszenia, niewłaściwego demontażu i zabezpieczania wyrobów azbestowych.

Z chorobotwórczym działaniem azbestu (w skrajnych wypadkach kancerogennym) mamy do czynienia tylko w wypadku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Ze względu na zagrożenie, jakie stanowi azbest, wyroby zawierające azbest winny zostać usunięte z wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 r.

Wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się przez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, corocznie, w terminie do końca stycznia przedkładają Prezydentowi Miasta powyższą informację za poprzedni rok - druk 12.1.

Na stronie internetowej miasta dostępny jest „Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska” zawierający informacje dotyczące m.in.:

  • obowiązków właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,
  • sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest,
  • wykaz podmiotów uprawnionych do gospodarowania odpadami zawierającymi azbest  na terenie miasta Ruda Śląska,
  • wyszczególnienie aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami usuwanie wyrobów zawierających azbest może być realizowane wyłącznie przez specjalistyczne firmy, posiadające w tym zakresie odpowiednie uprawnienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, pok. 314 (III piętro), tel. 32 244 90 00 wew. 3140 w godzinach pracy Urzędu.

Podstawowe akty prawne dotyczące abestu:

  • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1680 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 późn. zm.).