Inne

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

W ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zakwalifikowany do dofinansowania w 2009 roku został projekt pn.: System sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną, łącznie z przebudową skrzyżowania ulic Niedurnego – Chorzowska – Czarnoleśna, oraz budowa zatok autobusowych przy ul. Niedurnego 25-29 i 38 w Rudzie Śląskiej.

Beneficjentem przedmiotowego projektu jest Miasto Ruda Śląska. Projekt polega na przebudowie drogi powiatowej nr S 8422 wraz z instalacją nowej sygnalizacji świetlnej oraz budowie dwóch zatok autobusowych. Przedmiotowa droga jest jednym z głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Ruda Śląska i łączy centrum miasta z Drogową Trasą Średnicową (DW nr 902). Kompleksowa przebudowa ww. odcinka drogi przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu, a tym samym znacznego skrócenia czasu przejazdu na tym odcinku o ok. 20% oraz poprawy bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie zagrożeń.

Projekt został zrealizowany w okresie  od maja do września 2009 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosił: 3 370 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z budżetu państwa (50%) wynosił 1 657 060,00 PLN.


Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Projekt pn. Budowa budynku zaplecza szatniowego oraz oświetlenia boiska do rugby przy ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Rudzie Śląskiej – dzielnica Orzegów uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt polega na budowie oświetlenia istniejącego boiska do rugby. W ramach projektu zostanie sfinansowana część poniesionych przez Miasto środków na budowę budynku szatniowego. Projekt zostanie ukończony w roku 2015 r.

Całkowita wartość projektu: 2 625 923,00 zł.

Koszty kwalifikowane: 1 968 139,00 zł.

Dofinansowanie: 776 100 zł.

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej


Logotyp ministerstwa

WNIOSEK DO MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY, REMONTÓW I INWESTYCJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Projekt: Budowa kompleksu boisk w Parku Strzelnica

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Przedmiotem projektu była budowa kompleksu sportowego realizowanego na utwardzonym nasypie budowlanym w miejscu aktualnie istniejącego nieutwardzonego boiska. W ramach zadania inwestycyjnego zostały wybudowane następujące boiska, służące do uprawiania piłki nożnej, siatkówki i koszykówki:
- boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej - wymiary boiska 28x15 (420  m²), wraz  z sferą bezpieczeństwa 32x18 m (576 m²),
- boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej - wymiary boiska 18x9 (162 m²), wraz ze sferą bezpieczeństwa 22x13 m (286 m²),
- boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej - wymiary boiska 56x29 (1624 m²), wraz ze sferą bezpieczeństwa 62x32 m (1984 m²).

Całkowita wartość projektu (PLN): 773 522,75
Poziom dofinansowania (%): 40,00
Kwota dofinansowania (PLN): 291 000


Logotyp ministerstwa

WNIOSEK DO MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY, REMONTÓW I INWESTYCJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Projekt: Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 14

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Przedmiotem projektu była budowa sali gimnastycznej, która została dobudowana do budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Głównej 40 w Rudzie Śląskiej. Budynek szkoły objęty jest ochroną konserwatorską stąd projekt sali  gimnastycznej nawiązuje w sposób ideowy i formalny do architektury szkoły. Sala gimnastyczna przeznaczona jest do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną oraz została wyposażona w trybuny.

Całkowita wartość projektu (PLN): 773 522,75
Poziom dofinansowania (%): 38,00
Kwota dofinansowania (PLN): 291 000


Logotyp ministerstwa

 

WNIOSEK DO MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY, REMONTÓW I INWESTYCJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Projekt: Budowa czterech torów rowerowych, w tym trzech typu pumptrack na terenie miasta Ruda Śląska

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

W ramach projektu wybudowane zostały trzy tory rowerowe typu „pumptrack” wraz z małą architekturą. Tory rowerowe zostały zaprojektowane jako urozmaicona zamknięta pętla pasma bitumicznego dająca możliwość alternatywnych przejazdów poprzez zetknięcia odpowiednich pasm i zakrętów. Dostępne są z utwardzonego żwirowego placu, z którego możliwy jest dostęp do pochylni platformy startowej toru. Plac odpoczynku zaprojektowano jako wyposażony w ławkę, śmietnik, stojak rowerowy typu wieszak oraz tablicę z regulaminem.

Obiekty powstały w rejonie:
- Szkoły Podstawowej nr 2 przy Gwareckiej 2,
- Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Norwida 10,
- Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Energetyków 15,
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących boisk szkolnych oraz placów zabaw.

Czwarty tor o nawierzchni szutrowej, przeznaczony do jazdy na rowerach MTB, jest wytyczony na rewitalizowanym ośrodku rekreacyjnym Burloch przy ul. Bytomskkiej 15 w Rudzie Śląskiej. Jest on uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury rekreacyjnej.

Całkowita wartość projektu (PLN): 660 801 zł
Poziom dofinansowania (%): 25,00
Kwota dofinansowania (PLN): 165 992 zł


Logo Urząd WojewódzkiLogo Ministerstwa

Wniosek o dofinasowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019

Projekt: Przebudowa drogi nr 171001S (ulica Górnośląska) w Rudzie Śląskiej - etap I (od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha)

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Górnośłaskiej w Rudzie Śląskiej. W wyniku realizacji projektu droga osiągnie stan docelowy: jezdnia: odcinek 0+000 - 0+560 (2 pasy ruchu o szer. 3,5 m i przejezdny, wyniesiony pas dzielący o szer. 3,0 m), odcinek 0+560 - 1+162 (2 pasy ruchu o szer. 3,5 m); chodnik i droga rowerowa dwukierunkowa: po stronie lewej na całej długości (1162 m), po prawej stronie na długości 785 m; odwodnienie: kanalizacja deszczowa 1227 m, przepust  śr. 2000 mm; oświetlenie: na całym przebudowywanym odcinku (66 słupów, w tym 45 z dwoma oprawami skierowanymi: na jezdnię oraz chodnik i drogę rowerową i 21 słupów z oprawami skierowanymi na jezdnię); przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi (ulicami Grzegorzka, ZMP, Poloczka, Pośpiecha); przebudowany odcinek będzie posiadał: 2 zatoki autobusowe z peronami, przejścia dla pieszych z azylami, dodatkowe pasy ruchu dla lewoskrętów na skrzyżowaniach, miejsca parkingowe równoległe do krawędzi jezdni, nowe oznakowanie pionowe i poziome. W ramach projektu przebudowana zostanie również sieć gazowa oraz nastąpi rozbiórka przejścia podziemnego.

Całkowita wartość projektu (PLN): 16 062 172
Poziom dofinansowania (%): 18,67
Kwota dofinansowania (PLN): 3 000 000


Logo Ministerstwa

Rezerwa subwencji ogólnej na 2016 r. – projekty drogowe

Projekt: Budowa mostu w ciągu ul. Piastowskiej w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

W ramach projektu przewiduje się budowę mostu o typowej konstrukcji o przęsłach z belek prefabrykowanych z płytą żelbetową z betonu wylewanego, z przyczółkami masywnymi z betonu wylewanego posadowionych na palach wierconych ø 80 cm. Szerokość mostu – 16,22 m. Całkowita długość obiektu l = 12,01 m.

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 740 000
Poziom dofinansowania (%): 48,82
Kwota dofinansowania (PLN): 1 337 921


Logotyp ministerstwa

WNIOSEK DO MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY, REMONTÓW I INWESTYCJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Projekt: Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej  w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Projekt polegał na budowie boiska lekkoatletycznego wraz z budynkiem klubowym sanitarno - szatniowym, a także infrastrukturą otaczającą. W ramach zadania zakupione zostało kompleksowe wyposażenie lekkoatletyczne. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Czarnoleśnej 12 w Rudzie Śląskiej, na terenie aktualnego obiektu sportowego, który w przeszłości pełnił taką samą funkcję i był bazą treningową rudzkich lekkoatletów.

Nowobudowany obiekt sportowy umożliwi uprawianie następujących dyscyplin sportowych:
- lekkoatletyka w zakresie biegów sprinterskich w formie sportowej (wyczynowej) i  rekreacyjnej,
- lekkoatletyka w zakresie biegów długich w formie sportowej (wyczynowej) i rekreacyjnej,
- lekkoatletyczne konkurencje techniczne tj.: skok w dal, trójskok, skok wzwyż, skok o tyczce, pchnięcie kulą, rzut dyskiem/młotem, rzut oszczepem w formie sportowej (wyczynowej) i rekreacyjnej.

W związku z faktem, iż boisko lekkoatletyczne będzie obiektem certyfikowanym planuje się organizowanie, we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, mitingów, zawodów mistrzowskich rangi wojewódzkiej, a także zawodów międzyszkolnych.

Całkowita wartość projektu (PLN): 10 232 744,00
Poziom dofinansowania (%): 14,65
Kwota dofinansowania (PLN): 1 500 000


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
"Metropolitalny Fundusz Solidarności"

Projekt: Przebudowa ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty związane z rozbiórką i budową obiektu mostowego w ciągu ul. Piastowskiej w Rudzie Śląskiej, które stanowiły przedmiot wniosku o dofinansowanie. Wyżej wymienione prace wchodzą w zakres zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, na odcinku którego początek znajduje się przed skrzyżowaniem ulicy Piastowskiej z ulicą Bankową do granicy Rudy Śląskiej z miastem Bytom. Długość odcinka objętego robotami wynosi 1,966 km.

Całkowita wartość projektu (PLN): 3 276 916,84
Poziom dofinansowania (%): 54,92
Kwota dofinansowania (PLN): 1 800 000,00


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
"Metropolitalny Fundusz Solidarności"

Projekt: Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej tj. sygnalizacja świetlną, oświetleniem ulicznym, przebudową chodników oraz skrzyżowania ulic 1 Maja - Gen. Hallera. Dokumentacja projektowa inwestycji przewiduje budowę 691 mb drogi rowerowej oraz ok. 500 mb szlaku rowerowego. Przedmiotowy zakres stanowi brakujący fragment sieci dróg rowerowych przebiegających z dzielnicy Ruda do dzielnicy Kochłowice o łącznej długości 6,2 km.

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 222 897,65
Poziom dofinansowania (%): 56,23
Kwota dofinansowania (PLN): 1 250 000,00


Logo Urząd WojewódzkiLogo Ministerstwa

„Rządowy program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”

Projekt: Przebudowa ulicy Reja w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Reja w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Kochłowice, wraz z wjazdami oraz chodnikiem i odwodnieniem. Projektuje się drogę klasy D o KR 2 o powierzchni  2650 m², długości całkowitej ok. 474m, szerokości 2,50 m na odcinku od 0 do ok. 50 mb i 5,00 m (poszerzenie na łukach do 6,20 m) oraz prędkości projektowej 30 km/h. W ramach inwestycji projektuje się 10 zjazdów na posesję prywatne (o szerokości 4,00 m), lub dostosowane do istniejących zjazdów, chodnik o szerokości 2,00 m (w zachodniej części po stronie północnej odcinek o szer. 1,50 m), odtworzenie nawierzchni ul. Kochłowickiej - z powodu przebudowy i likwidacji istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonania nowej, roboty ziemne, odwodnienie (przepust, kanalizacja deszczowa), sieć oświetlenia ulicznego (17 szt. latarni oświetleniowych ulicznych z zamocowaną pojedynczą oprawą LED 60W na wysięgnikach jednoramiennych o długości 1,5 m), likwidacja lub przełożenie i zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych, zabezpieczenie sieci teletechnicznej, skarpy i rowy.

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 133 976,00
Poziom dofinansowania (%): 79,00
Kwota dofinansowania (PLN): 1 707 180,00


Logotypy

Program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki jest kontynuowany w 2018 roku na podstawie powierzonego Polskiemu Związkowi Koszykówki przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zadania pt. „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe”. Dodatkowe zajęcia dla młodych koszykarek odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1. Program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki działa w Rudzie Śląskiej od września 2015 roku. PZKosz dla każdego z powołanych SMOK-ów, w ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zapewnia sprzęt oraz wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach programu. W szkole uczestniczącej w SMOK-u prowadzone są trzy grupy: dla klas IV, V i VI - łącznie dla ponad 40 dziewcząt. Koordynatorem SMOK-a w Rudzie Śląskiej jest Natalia Szabatowska, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz trener w Klubie Sportowym "Pogoń" Ruda Śląska. Trenerzy prowadzący zajęcia w ramach programu SMOK zobowiązują się zgodnie z wytycznymi MSiT do przeprowadzenia w każdym semestrze testów sprawnościowych i wprowadzenie ich wyników do Narodowej Bazy Talentów.

Zajęcia od września do listopada br. odbywają się w poszczególne dni:
Klasy IV - poniedziałki i czwartki 15:30-17:00
Klasy V - poniedziałki i czwartki 17:00-18:30
Klasy VI - środy i piątki 18:00-19:30
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Objazdowej 1A.


Logotyp ministerstwa„Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”

Projekt: Budowa i przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych nr 13,16 i 30 w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 - ul. Księdza Józefa Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej, Szkole Podstawowej nr 16 - ul. Obrońców Westerplatte 2a w Rudzie Śląskie i Szkole Podstawowej nr 30 - ul. Chryzantem 10 w Rudzie Śląskiej. W ramach ww. zadań inwestycyjnych w okresie od maja do grudnia 2018 r. na terenie placówek oświatowych wykonana zostanie infrastruktura z następującymi elementami:

1) Szkoła Podstawowa nr 13:
- boisko do piłki ręcznej i mini nożnej o wymiarach 22 x 43 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
- boisko do koszykówki o wymiarach 16 x 28 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
- boisko do siatkówki o wymiarach 13 x 22 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
- boisko do badmintona o wymiarach 7,1 x 16,4 m, o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
- bieżnia lekkoatletyczna prosta, trzytorowa 60 m o długości 75m i szerokości 3,9 m  o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
- skocznia w dal z rozbiegiem poliuretanowym o długości 40 m i szerokości 1,5 m  i  zeskocznią o wymiarach 3 x 8 m wypełnioną piaskiem,
- rzutnia pchnięcia kulą o kącie rozwarcia 34,92 o nawierzchni z mączki ceglanej.

Obiekt sportowy będzie wyposażony w piłkochwyty, bramki do piłki ręcznej, stojaki do koszykówki, komplet słupków do siatkówki i badmintona, jedna belka do odbicia skoku w dal, trzy bloki startowe treningowe, próg do pchnięcia kulą i zestaw kul do pchnięcia kulą.  W ramach zadania będą wykonane niezbędne ciągi komunikacyjne oraz zamontowane ławki parkowe i kosze na śmieci.

2) Szkoła Podstawowa nr 16:
-  boisko do piłki ręcznej o wymiarach 44 x 22 m o nawierzchni syntetycznej  poliuretanowej,
-  boisko do koszykówki o wymiarach 32 x 19 m o nawierzchni syntetycznej   poliuretanowej,
-  boisko do siatkówki o wymiarach 13 x 22 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
- bieżnia lekkoatletyczna prosta, trzytorowa 60 m o długości 75 m i szerokości 3,66 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
- skocznia w dal z rozbiegiem poliuretanowym o długości 40 m i szerokości 1,25 m i zeskocznią o wymiarach 8 x 3,66 m wypełnioną piaskiem,
- rzutnia pchnięcia kulą o kącie rozwarcia 34,92° z mączki ceglanej z dodatkiem gliny mielonej i mączki wapiennej.

Obiekt sportowy będzie wyposażony w piłkochwyty siatkowe, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, zestaw słupów do siatkówki z regulacją wysokości z siatką i osłonami, okrąg, próg do pchnięcia kulą, belka odbicia do skoku w dal. W ramach zadania będą wykonane niezbędne ciągi komunikacyjne oraz zamontowane ławki parkowe i kosze na śmieci.

3) Szkoła Podstawowa nr 30:
Wykonanie profesjonalnej nawierzchni piłkarskiej z trawy syntetycznej na warstwie dynamicznej SBR na istniejącym boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 29 x 56 m. Boisko będzie wyposażone w piłkochwyty i wyremontowane bramki. Dodatkowo będą zamontowane  ławki młodzieżowe i kosze na śmieci.

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 577 300,00
Koszty kwalifikowalne (PLN): 2 384 670,00
Poziom dofinansowania (%): 32,99
Kwota dofinansowania (PLN): 786 800,00


Logotyp ministerstwa„Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”

Projekt: Budowa oraz przebudowa zewnętrznej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Przedmiotem inwestycji jest budowa oraz przebudowa zewnętrznej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, wraz z infrastrukturą otaczającą przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Norwida 10 w Rudzie Śląskiej. W okresie od lipca do grudnia 2018 r. zostaną wykonane następujące elementy infrastruktury:

 • bieżnia 60m (73x3,66m) – poliuretan
 • zeskocznia skoku w dal (8x3,66m) – piasek
 • boisko do siatkówki 18x9m (22x13m) – poliuretan
 • boisko do koszykówki 28x15m (32x19m) – poliuretan
 • urządzenia sprawnościowe (24,7x10,6m) – piasek
 • boisko piłkarskie 48x24m (54x28m) - trawa syntetyczna

Jako dodatkowe wyposażenie obiektu, oprócz urządzeń sportowych (bramki do piłki ręcznej, kompletne zestawy do koszykówki, komplet do siatkówki, próg do skoku w dal wraz z zaślepką pokrytą poliuretanem) wykonane zostanie oświetlenie boisk w technologii LED, wymiana oświetlenia parkowego LED, piłkochwyty siatkowe, a także montaż ławek parkowych i koszy na śmieci.

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 888 200,00
Koszty kwalifikowalne (PLN):  1 802 500,00
Poziom dofinansowania (%): 32,99
Kwota dofinansowania (PLN): 594 800,00


Falaga i godło Polski oraz informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Miasto Ruda Śląska otrzymało w 2021 roku dofinansowanie w ramach realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica" na lata 2020-2024.

Program dotyczy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.

Dotacja z budżetu państwa z tytułu realizacji programu wynosi 286 999,78 zł.
Całkowita wartość programu wynosi 358 749,78 zł.

Szkoły które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" na lata 2020-2024:

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej,
 • Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej,
 • Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej,
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna w Zespole Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 11 Specjalna im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna w Rudzie Śląskiej,
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej.

Flaga i godło Polski oraz informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną dla seniorów powyżej 60. roku życia, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Placówka zapewnia 8-godzinną ofertę usług
w dniach od poniedziałku do piątku.

Celem działalności dziennego domu jest w szczególności umożliwienie seniorom korzystania ze społecznej aktywizacji, w tym oferty: prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb i możliwości seniorów.

Dzienny Dom "Senior Wigor" został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2021).

Dofinansowanie wynosi 256 320 zł.

Całkowita wartość wynosi 797 067,07 zł.

Środki przeznaczone są na bieżącą działalność placówki.


Logotypy: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki

W 2021 roku Miasto Ruda Śląska pozyskało środki w wysokości 18000 złotych na realizację zadań w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3". Dofinansowaniem objęto  n/w jednostki oświatowe:

 • Miejskie Przedszkole nr 19 w Rudzie Śląskiej w wysokości 3000 złotych,
 • Miejskie Przedszkole nr 20 im. Słonecznej Doliny w Rudzie Śląskiej w wysokości 3000 złotych,
 • Szkołę Podstawową nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej w wysokości 12 000 złotych.

Koszt całkowity zadania wynosi 22500 złotych, w tym wartość dotacji 18000 złotych, natomiast wkład własny miasta Ruda Śląska wynosi 4500 złotych.

Środki zostaną przeznaczone na zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.


Flaga i godło Polski oraz tekst

Projekt: Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej w Rudzie Śląskiej

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat.

Inwestycja zakłada budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemną częścią garażową przy ul. Bankowej w Rudzie Śląskiej. Zaprojektowano w sumie 52 mieszkania. Każdy z nich posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz kondygnację podziemną. Budynki zaprojektowano z dźwigami osobowymi dla niepełnosprawnych (łączących garaż z parterem), częścią podziemną przeznaczoną na garaże, oraz komórki lokatorskie zlokalizowane na piętrach dla każdego lokalu.

Całkowita wartość projektu: 14 035 487,49 zł

Dofinansowanie: 11 228 389,99 zł


Logotypy

Miasto Ruda Śląska otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych
z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Organizacja wycieczek szkolnych ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez możliwość poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wysokość dotacji: 25 000 zł
Całkowita wartość zadania: 44 730 zł

Szkoły, które otrzymały wsparcie:

 • Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna w Rudzie Śląskiej,
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej.