Spotkanie on-line 27.05.2021 - podsumowanie

2021-06-14

Odpowiedzi na pytania przesłane e-mailem oraz zgłoszone w komentarzach podczas spotkania online prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami w dniu 27 maja 2021 r.

Pytania przesłane e-mailem

Zagadnienia ogólnomiejskie

Do kogo można zwracać się w sprawach związanych ze ścieżkami rowerowymi?
Od styczna tego roku Ruda Śląska ma oficera rowerowego, który zajmuje się koordynowaniem wszelkich spraw związanych z realizacją polityki rowerowej w mieście. Funkcję tę objął Kornel Milbrant z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta. Można się z nim skontaktować telefonicznie pod numerem 32 244-90-00 wew. 1351 lub pisząc na adres e-mail rower@ruda-sl.pl.

Czy zostało już przeanalizowane dołączenie do inicjatywy NaprawmyTo?
Projekt NaprawmyTo jest ciekawym i popularnym rozwiązaniem. Ewentualne zaangażowanie w tę inicjatywę wymaga jednak środków finansowych, których wygospodarowanie jest szczególnie trudne w obecnej sytuacji, kiedy samorządy lokalne muszą sobie radzić z ograniczonymi dochodami. Mieszkańcy mogą na bieżąco zgłaszać interwencje drogą telefoniczną, przez e-mail lub profil miasta na Facebooku.

Jak wygląda wymiana "kopciuchów", czy można gdzieś się dowiedzieć jaki to ma być piec lub czy nie byłoby możliwości podłączenia pod miejskie ogrzewanie z osiedla?
Na dziś zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową "kopciucha" należy wymienić na kocioł spełniający wymagania 5 klasy lub ECODESIGN. Alternatywą dla ogrzewania węglowego jest wykorzystanie pomp ciepła lub ogrzewanie elektryczne, gazowe i ciepło sieciowe. W przypadku chęci podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej właściciel winien wystąpić do spółki Węglokoks Energia ZCP z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 32.

Czy w naszym mieście mogłaby powstać Miejska Rada ds. Osób Niepełnosprawnych?
W Rudzie Śląskiej w 2003 roku została powołana po raz pierwszy Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Jej kadencja trwa 4 lata. Obecnie działająca Rada została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta 12.07.2019 r.

Czy miasto posiada drony, które np. straż miejska mogłaby wykorzystać do weryfikacji składu dymów z kominów? Jak można reagować, kiedy dym z komina powoduje, że widoczność w okolicy spada do 2 metrów?
Mając na uwadze ograniczone możliwości wykorzystania drona, jego zakup lub wynajem na chwilę obecną jest ekonomicznie nieuzasadniony. Pomiary wykonywane za pomocą tych urządzeń nie stanowią materiału dowodowego, na podstawie którego można wszcząć przeciw osobie czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. Ostatecznie kontrolę na terenie nieruchomości fizycznie muszą wykonać strażnicy, którzy sprawdzają, czy gospodarka odpadami komunalnymi jest prowadzona zgodnie z przepisami. Interwencje dotyczące zaobserwowanych nieprawidłowości należy zgłaszać do dyżurnego Straży Miejskiej pod nr telefonu 986 lub 32 342 30 60.

Czy rekrutacji do przedszkoli na okres wakacyjny nie można tego rozwiązać w inny sposób? Oboje rodziców musi w dniu rekrutacji bardzo wcześnie stanąć w kolejce. Może w wakacje powinno pracować więcej placówek?
Zasady zapisów na korzystanie z wychowania przedszkolnego w miesiącach letnich określone są w obowiązującym w danym przedszkolu regulaminie. Liczba otwieranych oddziałów w danym przedszkolu jest uzależniona od liczby deklaracji złożonych przez rodziców. Z prowadzonych przez dyrektorów i Wydział Oświaty statystyk wynika, że coraz mniej rodziców decyduje się w ostatnich latach na zapisy dzieci do przedszkoli w okresie wakacyjnym, co powoduje, że w lipcu i sierpniu nie ma pełnego obłożenia miejsc w dyżurujących przedszkolach. Na lipiec tego roku dyżury zaplanowano w 9 przedszkolach, a na sierpień w 8 przedszkolach.

Dlaczego w naszym mieście jest tak niskie dofinansowanie do wymiany kotła?
Wymiana starych pieców wynika z tzw. uchwały antysmogowej i miasto nie ma obowiązku współfinansowania tych działań. Dotacje pochodzą z budżetu miasta. Ograniczone środki na ten cel są związane ze zmniejszonymi wpływami do budżetu i obecnie nie mogą zostać zwiększone.

Bielszowice

Mieszkańcy terenów od osiedla fińskich domków do ul. Wspólnej cierpią z powodu uciążliwych hałasów i wibracji od strony bocznicy kolejowej KWK Ruda - Ruch Bielszowice.
Zgodnie z informacjami zawartymi w porozumieniu ze stroną górniczą KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice” zakończy działalność wydobywczą w roku 2023 r. Ze względu na wskazane uciążliwości miasto wystąpi do kopalni o wykonanie pomiarów hałasu przy bocznicy kolejowej.

Chebzie

Jak idzie współpraca samorządu z Tramwajami Śląskimi w sprawie dobudowy drugiego toru od Pętli Chebzie do osiedla Kaufhaus?
Miasto Ruda Śląska, jak i Tramwaje Śląskie liczyły na to, iż w najbliższym czasie będzie możliwa przebudowa linii jednotorowej na dwutorową na odcinku od pętli Chebzie do osiedla Kaufhaus. Przy okazji prac projektowych dla Pętli Chebzie spółka Tramwaje Śląskie zleciła opracowanie dokumentacji dla całego wskazanego odcinka, jednak przeprowadzona analiza właścicielska gruntów oraz planu zagospodarowania przestrzennego wykazały, że w tej chwili nie jest możliwe poszerzenie linii do dwóch torów. Teren pod ewentualne nowe torowisko jest w dużej części prywatny – konieczne byłoby wykupienie gruntów od obecnych właścicieli, a także zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla tych działek, gdyż obecnie mają one inne funkcje. Doprowadzenie do powyższych zmian to proces długotrwały i kosztowny (w tej chwili nie jest prowadzony przez Tramwaje Śląskie), jednak w przypadku wykupu tego terenu sprawa dobudowy drugiego toru na wymienionym odcinku jest możliwa do zrealizowania.

Czarny Las

Nowa droga dojazdowa do garaży przy ul. Tołstoja jest w tragicznym stanie. Stan garażu po zimie w formie reklamacji został zgłoszony do zarządcy.
Droga dojazdowa, jak również garaże przy ul. Lwa Tołstoja zarządzane są przez MPGM TBS Sp. z o.o. Zarządca 18 maja 2021 r. wystosował pismo do wykonawcy drogi o dokonanie naprawy drogi w terminie do 30 czerwca 2021 r. Po tym terminie zostaną podjęte działania przez zarządcę w ramach przysługujących praw wynikających z zawartej umowy oraz udzielonej gwarancji. Ponadto zarządca po zgłoszeniu uszkodzeń przez najemcę garażu zgłosił 18 maja 2021 r. wszystkie jego uwagi wykonawcy celem usunięcia powstałych uszkodzeń w ramach reklamacji.

Halemba

Czy w najbliższym czasie jest w planach podłączenie kanalizacji od ulicy 1 Maja 2 do 30? Żeby wybrać szambo trzeba czekać na samochód od miesiąca do dwóch.
W 2018 r. została podjęta próba budowy kanalizacji grawitacyjnej z odprowadzeniem ścieków do ul. Śmiłowickiej, lecz z uwagi na brak zgód właścicieli nieruchomości na ułożenie kanalizacji dalsze działania zostały zawieszone. Alternatywnym rozwiązaniem jest budowa kanalizacji wzdłuż ul. 1 Maja z włączeniem do kanału w ul. Piotra Skargi (dla budynków 2, 4, 4a, 6, 8, 10, 12) oraz kanału z włączeniem do kanalizacji w ul. Miodowej (dla budynków 20, 22, 24, 26), lecz z uwagi na intensywność ruchu drogowego oraz ukształtowanie terenu możliwe jest w tych przypadkach wybudowanie ciśnieniowego zbiorczego kanału. Dla budynków od nr 2 do nr 12 kanał przebiegałby przez ogródki przedmiotowych posesji. W gestii mieszkańców byłoby wybudowanie we własnym zakresie przydomowych przepompowni ścieków. W związku z powyższym PWiK oczekuje od wszystkich mieszkańców złożenia wniosku o uzbrojenie w sieć kanalizacyjną, złożenia oświadczeń, w których mieszkańcy wyrażą zgodę na poprowadzenie zbiorczego kanału ciśnieniowego przez prywatne nieruchomości oraz że zostanie ustanowiona nieodpłatnie służebność przesyłu. Z uwagi na konieczność osiągnięcia wskaźnika koncentracji wynoszącego 120 mieszkańców na kilometr budowanej sieci konieczne jest uzyskanie deklaracji o chęci podłączenia do kanalizacji od wszystkich właścicieli nieruchomości. W przeciwnym wypadku budowa kanalizacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji będzie ekonomicznie nieuzasadniona. Jednocześnie tylko cztery budynki w tym rejonie zlecają PWiK opróżnianie zbiornika bezodpływowego, dlatego Przedsiębiorstwo prześle do wszystkich właścicieli propozycję podpisania stałej umowy na jego opróżnianie.

Czy jest możliwość posadzenia dodatkowych drzew na placyku z ławeczkami na Halembie 2?
Teren w 2020 r. został kompleksowo zagospodarowany, na co wykonawca udzielił 3-letniej gwarancji. Ingerencja w tereny zielone jest możliwa pod warunkiem uzyskania zgody wykonawcy, potwierdzającej utrzymanie udzielonej gwarancji.

Czy są plany remontu mostu na ul. 1 Maja i przy okazji zrobienia drugiego wyjazdu z Halemby 2, który prowadziłby przez Kłodnicę w okolicach tzw. Końcówy? Czy są inne plany na rozwiązanie problemu korkowania się ul. 1 Maja przy skrzyżowaniu koło policji?
Miasto nie planuje obecnie budowy obiektu nad Kłodnicą w rejonie pętli autobusowej. Jedynym kompleksowym rozwiązaniem problemu będzie budowa alternatywnej drogi stanowiącej dojazd do dzielnicy Halemba. Jednak będzie to wymagało wykupów gruntów, wycinki drzew, a także wyburzeń budynków i zabudowań. Z uwagi na obciążenie finansowe budżetu miasta w związku z realizacją trasy N-S ewentualna budowa obwodnicy dzielnicy Halemba będzie możliwa dopiero po ukończeniu zadania. W przyszłorocznym budżecie mają znaleźć się środki na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy.

Czy miasto planuje budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Kochłowickiej, a konkretnie na odcinku między ul. Panewnicką a ul. Odrzańską?
Obecnie nie ma planów budowy kanalizacji w tym rejonie. W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych w postaci dotacji, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przeprowadzi analizę techniczną i ekonomiczną określającą zasadność inwestycji.

Nowy Bytom

Park za MCK zasługuje na większą dbałość i nadzór.
MCK stara się utrzymać ogród przede wszystkim w stanie umożliwiającym bezpieczne korzystanie z jego terenu przez mieszkańców. W okresie największej intensywności użytkowania (kwiecień - październik) w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych wykonywane są działania związane z utrzymaniem porządku, koszenie trawy, wygrabianie liści czy usuwanie wiatrołomów. W ubiegłym roku, w oparciu o zalecenia inwentaryzacji dendrologicznej, usunięte zostały drzewa stanowiące zagrożenie, w zamian za co dokonano odpowiednich nasadzeń. W tym roku, z uwagi na warunki pogodowe, opóźniona została część prac porządkowych, związanych m.in. z uprzątnięciem ogrodu po wykorzystywaniu jako tymczasowej bazy dla wykonawcy przebudowy terenu przed MCK.

W bramie przy ul. Niedurnego 47 niektórzy urządzają sobie szalet.
W 2019 r. w sprawie montażu bramy na wjeździe przy do wspólnoty ul. Kościuszki 1/Niedurnego 47 była głosowana uchwała wspólnoty, która nie przeszła. Straż Miejska systematycznie patroluje wskazany rejon w celu zapobiegania czynom zabronionym.

Kolumna z pomnika Eduarda Meiera powinna wrócić na jej pierwotne miejsce, czyli na skwer przed hutą „Pokój”. Pomnik powinien zostać kompletnie odnowiony, należy przywrócić skradzione popiersie oraz podstawę z figurami.
Kwestia odbudowy pomnika była wielokrotnie poruszana, jest wielu zwolenników takiego rozwiązania, ale też za każdym razem pojawiają się głosy przeciwne. Można skorzystać z mechanizmu budżetu obywatelskiego. Jeśli projekt odbudowy pomnika Meyera zostanie zgłoszony i uzyska poparcie obywateli, a także zgodę Rady Miasta posiadającej wyłączne kompetencje do podejmowania decyzji o wznoszeniu pomników, to miasto przystąpi do realizacji tego zadania.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy MOPS wzdłuż ul. Markowej częściowo spełniały swoją rolę do momentu remontu ośrodka. Krawężnik wzdłuż tych miejsc utrudnia przesiadanie się osobom poruszającym się na wózkach. Lepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie tych miejsc.
Propozycja zmiany lokalizacji istniejących ogólnodostępnych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych jest zasadna i przewiduje się przeniesienie tych stanowisk w inne miejsce przy ul. Markowej.

Po zagospodarowaniu terenu przed Miejskim Centrum Kultury jest pięknie i bezpiecznie, należy jednak zadbać, aby kasztanowce na alei oraz w parku za MCK stały się zabytkami przyrody.
Ustanowienie pomnika przyrody dla poszczególnych drzew zależne jest od ich stanu zdrowotnego. Miasto w tym miejscu nie planuje kolejnych inwestycji i wycinki drzew w tym rejonie. Wycinka może być spowodowana stanem zdrowotnym drzewa. W celu ograniczenia wycinki na terenie MCK nie został wykonany parking, gdyż jego budowa kolidowała z istniejącym drzewostanem.

Czy na rynku mogłoby być więcej drzew? Nikt dotąd nie naprawił błędów popełnionych przy przebudowie.
Obecnie, po zakończeniu okresu trwałości projektu, miasto jest na etapie opracowywania koncepcji nowego zagospodarowania placu Jana Pawła II. Posadzenie drzew praktycznie uniemożliwia płyta stabilizująca pod rynkiem, związana ze szkodami górniczymi, ale zieleni będzie więcej.

Stare drzewa na ul. Kościuszki giną, a nowe są nietrwałe. Brakuje solidnych drzew, krzewów i trawników.
Na ul. Kościuszki nie przewiduje się nasadzeń krzewów oraz wymiany żywotnych młodych drzew na drzewa o większych gabarytach. Poinformowano jednostkę utrzymującą teren zieleni przyulicznej o stanie trawników.

Naprawiono kawałek ul. Niedurnego, ale reszta to ruina. Najgorszy jednak jest bruk na ul. Wojska Polskiego.
Nawierzchnia ul. Niedurnego na odcinku od ul. Hallera do ul. Markowej została wyremontowana przy okazji przebudowy terenu przed Miejskim Centrum Kultury. Pozostałe odcinki są utrzymywane w ramach remontów bieżących dróg. Kostka granitowa na ul. Wojska Polskiego została odsłonięta w celu uspokojenia ruchu kołowego.

Czy powstanie kiedyś obwodnica Nowego Bytomia?
Miasto nie podjęło decyzji związanej z ewentualną budową obwodnicy Nowego Bytomia. Obecnie priorytetem jest dokończenie budowy trasy N-S w kierunku południowym.

Kiedy zostanie odnowiony i powiększony park przy ul. Parkowej?
Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej jest ujęta w ramach projektu „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy zadania.

Skrzyżowanie ul. Kościuszki i Niedurnego jest bardzo niebezpieczne. Przy wyjeździe z ul. Kościuszki brak widoczności w obie strony ze względu na pobliskie parkingi.
Ruch jednokierunkowy z wyjazdem z ul. Tadeusza Kościuszki na ul. Piotra Niedurnego wprowadzono w drugim kwartale 2019 r. Od tamtego czasu do chwili obecnej na tym skrzyżowaniu odnotowano 4 zdarzenia drogowe, wszystkie w 2020 r. Dlatego, celem poprawy widoczności zamontowano lustro drogowe, co pozwoliło na poprawę statystyk zdarzeń drogowych we wskazywanym rejonie. Temat zostanie jeszcze przeanalizowany przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Ruda

Czy miasto planuje ogłosić przetarg na przedłużenie trasy N-S do ul. Magazynowej zanim rozpocznie remont skrzyżowania ul. 1 Maja z Wolności i Zabrzańską? Byłby to idealny objazd na czas budowy i obwodnica po jej zakończeniu. Czy projekt skrzyżowania uwzględnia prognozy ruchu z wybudowanym przedłużeniem trasy N-S? Czy projekt przewiduje dobudowę drugiej nitki torów tramwajowych?
Obecnie miasto stoi u progu budowy odcinka trasy N-S od ulicy Kokota do ulicy 1 Maja, która wymaga ogromnych nakładów finansowych. Dlatego nie planuje się w tym roku rozpoczęcia robót związanych z budową odcinka trasy N-S w kierunku północnym do ulicy Magazynowej. Wszczęcie postępowania związanego z rozbudową ul. Wolności, które obejmuje również przebudowę skrzyżowania ulic Wolności, 1 Maja i Zabrzańskiej, planowane jest w drugiej połowie 2021 r. Przed przystąpieniem do prac projektowych zostało wykonane w latach 2015-2017 Studium transportowe. Rozbudowa linii tramwajowych jest zależna od spółki Tramwaje Śląskie.

W tym roku miał się rozpocząć remont ul. Wolności. Czy tak będzie?
Rozpoczęcie prac planowane jest pod koniec roku.

Wirek

Czy będą wymieniane słupy i oprawy oświetleniowe wzdłuż ulicy Szyb Andrzeja?
Miasto pozyska pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego, finansowanego przez Unię Europejską i do końca roku 2021 wymieni oprawy wzdłuż ulicy Szyb Andrzeja.

Czy istnieje możliwość dobudowy drugiego toru na przykład przy ulicy Odrodzenia? Dzięki temu można by upłynnić ruch tramwajów i nie stać w mijankach.
W dzielnicy Wirek w ramach modernizacji linii tramwajowej nr 9 spółka Tramwaje Śląskie ma planowaną budowę mijanki, która miałaby powstać na wysokości Szkoły Podstawowej nr 16 (w kierunku Świętochłowic za skrzyżowaniem ul. Obrońców Westerplatte z ul. Katowicką) oraz mijankę przy przystanku „Zgoda Ceramiczna”. Fundusze na to działanie mają pochodzić z unijnego dofinansowania. Niestety, nie ma możliwości przebudowy infrastruktury linii nr 9 na linię w pełni dwutorową, więc system mijanek na pewno pozostanie. Aby jednak móc zwiększyć przepustowość linii Tramwaje Śląskie zaplanowały kilka fragmentów dwutorowych w miejscach, gdzie jest to możliwe. Pierwszy, w formie mijanki, jest budowany w ramach zadania inwestycyjnego wzdłuż ul. Karola Goduli w rejonie skrzyżowania z ul. Młyn Szombierski, drugi – również w formie mijanki w rejonie skrzyżowania z ul. Pawła. To zadanie jest elementem „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską.

Pytania zgłoszone w komentarzach

Zagadnienia ogólnomiejskie

Czy w tym roku odbędzie się Festiwal Orkiestr Dętych?
Na razie nie jest planowana organizacja Festiwalu Orkiestr Dętych z uwagi na brak środków w budżecie miasta i panującą epidemię.

Czy Ruda Śląska chce iść w ślad za Wałbrzychem i wprowadzić obowiązkowe szczepienia dla wszystkich w mieście?
Władze miasta nie planują takiego rozwiązania. Każdy ma prawo do własnego wyboru i decyzji czy się zaszczepić czy nie.

Co z dalszą wymianą oświetlenia? Na trasie N-S jest jeszcze niewymieniony fragment. Czy w planach są też osiedla?
Oświetlenie na wspomnianym odcinku trasy N-S zostało wykonane w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych. W związku z tym w okresie trwałości projektu nie będzie jego wymiany. Na osiedlach mieszkaniowych będą wymieniane punkty świetlne, ale te, których właścicielem jest miasto.

W wielu miastach powstają wodne place zabaw. Czy możemy w niedalekiej przyszłości liczyć na to również w naszym mieście?
W planach jest budowa wodnego placu zabaw na terenie basenu letniego w Nowym Bytomiu. Ze względu na ograniczone środki w budżecie trudno w tej chwili jednak określić, kiedy ta inwestycja będzie realizowana.

Kiedy możemy spodziewać się, że coś zadzieje się w Kochłowicach na Rybaczówce?
Rybaczówkę od lat dzierżawi ten sam podmiot, który prowadzi tam działalność. Z kolei niedawno Nadleśnictwo Katowice rozstrzygnęło przetarg na dzierżawę ośrodka „Przystań” w Kochłowicach. Obiektem gospodarować będzie firma Alarma Group Sp. z o.o.

Bielszowice

Drzewa przy ulicy Głównej obok Szkoły Podstawowej nr 14 zasłaniają widoczność. Czy jest szansa na ich wycięcie?
Miasto przeprowadzi przegląd tych drzew. Jeżeli będzie to zasadne, to urząd wystąpi o wydanie pozwolenia na ich usunięcie.

Kiedy możemy się spodziewać podpisania umowy i rozpoczęcia budowy trasy N-S na odcinku do ul. Bielszowickiej?
Podpisanie umowy dla tego zadania planowane jest na koniec czerwca br.

Czy w planach jest wykonanie progów zwalniających na ul. Wierzbowej w Bielszowicach?
Sprawa zostanie rozpatrzona podczas najbliższego posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Czy w najbliższym czasie jest w planach dostosowanie Domu Kultury w Bielszowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych?
W najbliższych planach nie ma inwestycji w tym zakresie. W Domu Kultury w Bielszowicach jest schodołaz, który jest udostępniany osobom niepełnosprawnym po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu potrzeby skorzystania z niego.

Chebzie

Czy miasto ma zamiar zająć się „zakrętem mistrzów” i postawić tam fotoradar lub jakiś odcinkowy pomiar prędkości?
Od maja 2017 r. miasto cyklicznie wysyła wnioski do Inspektoratu Transportu Drogowego w tej sprawie. Ostatni został ponowiony 3 marca br. W informacji zwrotnej urząd miasta otrzymał odpowiedź, że postawienie fotoradaru w tym miejscu zostało zarekomendowane do uwzględnienia w dokumentacji planistycznej nowego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Co z mostem na Chebziu? Stale jest tam korek, a jeszcze co jakiś czas tir się tam blokuje. Może miasto by zrobiło jakiś nowy przejazd w tym rejonie?
Wiadukt w ciągu ul. Dworcowej w Chebziu stanowi majątek Polskich Kolei Państwowych S.A. i jego utrzymanie, remont bądź przebudowa należy do zadań tej spółki. Miasto planuje natomiast rozbudowę trasy N-S od ulicy Zabrzańskiej w kierunku północnym, do połączenia z ulicą Karola Goduli. Droga ta będzie stanowiła alternatywny dojazd do DTŚ z terenów Bytomia, Zabrza i Świętochłowic.

Czarny Las

Czy istnieje możliwość wybudowania parkingu na działce należącej do miasta nr 2474/200 przy ul. Kempnego 2 oraz otwarcia wyjazdu z ul. Kempnego na ul. Kunickiego? Aktualnie w godzinach szczytu ciężko jest wyjechać jedynym wyjazdem poprzez ul. Kokota i mogłoby to rozładować codzienne korki.
Wskazana działka jest prawie w pełni zagospodarowana jezdnią i chodnikiem, pozostała powierzchnia w zieleńcach nie spełnia parametrów do zaadaptowania jej pod parking. Odnotowane sytuacje nieprawidłowego parkowania należy zgłaszać policji, bądź straży miejskiej. Powtarzające się utrudnienia są weryfikowane na posiedzeniach komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, na których funkcjonariusze służb porządkowych przedkładają wnioski z wizji terenowych. Z kolei przejazd pomiędzy ul. Kempnego, a ul. Kunickiego nie posiada użytku drogowego. Ponadto do tej pory miasto nie otrzymywało zgłoszeń o utrudnieniach z powstawaniem zatorów drogowych na ulicy Kempnego.

Godula

Czy można co jakiś czas kosić trawę w parku w Goduli?
Koszenie trawy jest tam przewidziane w najbliższym czasie.

Dlaczego władze miasta nie zgadzają się na wybieg dla psów w parku  Mickiewicza w dzielnicy Godula przy pozytywnej opinii MPGM oraz ogromnym zainteresowaniu społeczeństwa z dzielnicy Godula i Orzegów?
Ze względu na ograniczone środki w budżecie miasta w planach nie ma takich inwestycji. Tego typu zadania mogą być również realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Ważne, by przy zgłaszaniu projektu dokładnie określić jego lokalizację oraz jaki zakres powinien on obejmować.

Czy mogą być zgłoszone dwa podobne projekty do budżetu obywatelskiego dotyczące wybiegu dla psów w dzielnicy Godula?
Tak, można zgłosić do budżetu obywatelskiego projekty o podobnym zakresie. W przypadku pozytywnej weryfikacji każdego z wniosków oba projekty poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców.

Czy i ewentualnie kiedy miasto planuje remont ulicy Lipa? Czy zostanie rozwiązana sytuacja parkingowa w tym miejscu?
Rozbudowa ul. Wincentego Lipa zostanie przedstawiona w propozycjach do projektu budżetu miasta na rok 2022. W celu przeprowadzenia remontu tej ulicy konieczne jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Co będzie z budynkiem po byłej Szkole Podstawowej nr 39?
Budynek przy ul. Goduli 26 nie jest własnością miasta. Samorząd nie ma wpływu na decyzje właściciela co do przeznaczenia budynku.

Halemba

Przy ul. Energetyków 6 w dzielnicy Halemba bezpośrednio przy oknach na parterze rośnie choinka,  która zasłania widok. Prosimy o wycięcie drzewa.
26 maja br. współwłaściciele Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Energetyków 6 podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę tego drzewa. MPGM TBS Sp. z o.o. jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na jego usunięcie.

Od września w Szkole Podstawowej nr 27 w dzielnicy Halemba mają funkcjonować 2 klasy piąte,  utworzone z trzech obecnych klas czwartych. Czy jest to konieczne i dlaczego szukanie oszczędności w naszym mieście musi się odbywać kosztem dzieci?
Obecnie w Szkole Podstawowej nr 27 do trzech klas czwartych uczęszcza 53 uczniów (16 do klasy IVa, 20 do klasy IVb i 17 do klasy IVc). Zgodnie z projektem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klasy piątej pójdzie 52 dzieci, a planowane dwie klasy będą liczyły po 26 uczniów. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że maksymalna liczba uczniów w jednym oddziale jest określona przepisami jedynie w odniesieniu do oddziałów na poziomie klas I-III szkół podstawowych (nie więcej niż 25 uczniów, z możliwością zwiększenia o dwie osoby). Co za tym idzie, liczba uczniów w klasach piątych będzie mniejsza od dopuszczalnej w oddziałach młodszych. Nauka w nowo powstałych klasach będzie zorganizowana z korzyścią dla uczniów, gdyż odziały zostaną podzielone na grupy na zajęciach z języka obcego i informatyki. W pierwszym przypadku podział na grupy umożliwi dostosowanie procesu nauczania do poziomu znajomości języka. Ponadto istnieje możliwość podziału na grupy na zajęciach z wychowania fizycznego, jeśli miałyby odbywać się w grupach dziewcząt i chłopców.

Na ul. Młyńskiej 77 od strony mostu przydałaby się latarnia, ponieważ jest tam ciemno, pijacy  zbierają na tym moście i zaczepiają ludzi.
Obecnie miasto nie ma środków finansowych na postawienie dodatkowej latarni. Straż Miejska wzmoże kontrole tego terenu.

Kochłowice

Co z wydanym pozwoleniem na budowę ul. biskupa Wilhelma Pluty?
To zadanie nie jest ujęte w budżecie miasta na rok 2021. W następnych latach konieczne będzie przeprowadzenie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.    

Przed kościołem w Kochłowicach są rzeźby "zmartwychwstanie" i „ukrzyżowanie". Rzeźba "ukrzyżowanie" została odnowiona a co z drugą?
W tym roku w budżecie miasta nie przewidziano środków na dotacje konserwatorskie. Jeżeli w przyszłym roku sytuacja finansowa miasta się poprawi, to parafia będzie mogła zwrócić się z wnioskiem do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków o dofinansowanie renowacji rzeźby. Z kolei druga z rzeźb została odnowiona staraniem parafii.

Nowy Bytom

Czy planowana jest w tym roku naprawa głównej fontanny na rynku?
Miasto opracowało koncepcję przebudowy tego obiektu. Jeżeli uda się wygospodarować środki w budżecie, to nowa i bezpieczna dla dzieci fontanna zostanie wykonana w przyszłym roku.

Dlaczego dzierżawa w Nowym Bytomiu przy ul. Rudzkiej jest tak droga?

Stawka czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 0,70 zł netto/m2/rok, nie mniej niż 100 zł netto/rok i jest jednakowa w całym mieście. Obecne stawki zastąpiły te wprowadzone w 2016 r. Wzrost tych opłat wynika z próby dostosowania stawek do wielkości rynkowych obowiązujących w mieście.

Czy miasto w przyszłości ma plany na powiększenie centrum miasta i zagospodarowanie terenów po kopalni Pokój? Można tam zrobić jakieś deptaki wyłączone z ruchu kołowego?
Te tereny nie są własnością miasta. Niemniej  z uwagi na ich położenie i poprzemysłowy charakter miasto czyni starania razem z obecnym właścicielem o ich zagospodarowanie z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Orzegów

Zwracam uwagę na prędkość motocykli jeżdżących ulicą Bytomską w godzinach wieczornych i w weekendy.  Czy straż miejska lub policja nie mogłaby częściej patrolować tego rejonu?
Straż Miejska nie posiada uprawnień do kontroli prędkości ani do zatrzymywania pojazdów w ruchu poza przypadkami określonymi w przepisach ruchu drogowego, które nie dotyczą tej sytuacji. Miasto zwróci się o podjęcie stosownych działań do Komendy Miejskiej Policji.

Ruda

Czy istnieje szansa przesunięcia przystanku Ruda Południowa DTS (linia M1) bliżej skrzyżowania na Karmańskim? Obecnie dojście do przystanku to ok. 600 m.
Mając na uwadze bezpieczeństwo podróżnych korzystających z linii M1, a także uwzględniając specyfikę i charakter Drogowej Trasy Średnicowej, optymalnym rozwiązaniem na tym odcinku jest przystanek wyposażony w zatokę autobusową. W tym konkretnym przypadku umożliwia ona zatrzymanie się autobusu poza pasem ruchu o bardzo dużym natężeniu, nie stwarzając potencjalnego zagrożenia w ruchu drogowym, a tym samym umożliwiając bezpieczne skorzystanie z tego środka transportu podróżnym. Faktem jest, że ten przystanek autobusowy jest oddalony od przystanku węzłowego „Ruda Śląska – Ruda Południowa” znajdującego się na ul. Zabrzańskiej o około 600 m, jednakże obecne rozwiązanie jest najbardziej bezpieczne.

Czy ulica Piastowska będzie przyłączona do sieci c.o.?
W ciągu ulicy Piastowskiej nie ma rurociągu ciepłowniczego, umożliwiającego podłączenie budynków do sieci c.o. Budowa ciepłociągu leży po stronie dostawcy ciepła, tj. spółki Węglokoks. We wskazanej lokalizacji istnieje natomiast możliwość zastosowania ogrzewania gazowego budynków, o co winni się starać właściciele poszczególnych nieruchomości.

Kiedy zostanie wykonane ogrzewanie centralne przy ul.  Raciborskiej 9?
We wskazanej lokalizacji miasto posiada tylko jeden budynek, który podłączony jest do sieci ciepłowniczej (nr 10). Podłączenie pozostałych leży w gestii ich właścicieli.

Wirek

Co z odbiorem śmieci z ulicy Mostowej w Wirku?
Odpady odbierane są zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. Jeżeli istniej tam jakiś konkretny problem, należy go zgłosić do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.