Wydział Kultury i Kultury Fizycznej

Naczelnik Wydziału: Andrzej Trzciński

Numery telefonów: 244 90 00 do 10, wew. 6060, 6061, 6040

Zadania:

 • opracowywanie planów rozwojowych w zakresie kultury i kultury fizycznej oraz realizowanie wynikających z nich zadań,
 • opracowywanie planów tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji miejskich placówek kultury i kultury fizycznej,
 • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury i kultury fizycznej oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością tych instytucji,
 • sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej, w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
 • przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie masowych imprez kulturalnych i sportowych oraz przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprez poza siedzibą instytucji,
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej i uczniowskich klubów sportowych,
 • wspieranie i promowanie twórczości artystycznej oraz wnioskowanie o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
 • wspieranie i promowanie osiągnięć sportowych oraz wnioskowanie o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej,
 • wnioskowanie o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, animacją i ochroną dóbr kultury,
 • wnioskowanie o przyznanie stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania dotacji celowych z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki,
 • realizacja zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście,
 • organizowanie i współorganizowanie na terenie miasta imprez kulturalnych i sportowych.